Name: Katrina Hughes

Title: Dyslexia Therapist

Phone Number( 806) 659- 2565

Courses Taught:

Dyslexia Intervention(Texas Scottish Rite Dyslexia Program)

Staff